SALUD / HEALTH / SANTÉ

CURSOS GENERALS

Alimentación equilibrada / Balanced Diet/ Une alimentation équilibréeObjectius de l’activitat:

 

Relacionar els diferents nutrients i components dels aliments amb la funció que desenvolupen en l'organisme, l'aportació diària necessària, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques del seu consum.

Identificar la composició i les característiques dels aliments, a partir de taules de referència.

Identificar el tipus i la proporció de glúcids, lípids i proteïnes dels aliments, les seves propietats nutritives i l'aportació vitamínica i mineral que donen, a partir de taules de composició d'aliments i altres valors de referència.

Classificar els aliments segons la seva composició, criteris nutricionals, dietètics, d'estacionalitat i d'altres.

Relacionar els diferents additius d'ús alimentari amb la seva composició, funció i normativa d'utilització.

Relacionar els diferents aliments amb les condicions de conservació i els criteris que cal aplicar en la seva compra.

Seleccionar taules de composició d'aliments i valors de referència que cal utilitzar segons l'anàlisi dietètica o nutricional que s'ha de realitzar, i els criteris d'aplicació i ús establerts.

Calcular la despesa energètica i la ingesta calòrica de referència d'un individu, tenint en compte les seves característiques fisiològiques, personals i antropomètriques, a partir de fórmules establertes.

Determinar les necessitats nutricionals d'individus segons les característiques personals (edat, sexe, nivell d'activitat física) i dades d'estudis somatomètrics, a partir de la utilització de taules i valors de referència

Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

Coordinació de centres

Direcció i lideratge en centres públics

Coresponsabilitació escola/família

Formació de persones adultes

Integració en projectes internacionals

Intervenció educativa en aules d’acollida

Millora en l’aplicació d’habilitats

Xarxes de treball intercentres

Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS GENERALS

Anatomofisiología y patología básicas / Pathologie anatomique et basique / Anatomic pathology and basic


Objectius de l’activitat:


 1. Relacionar les funcions vitals del cos humà amb la fisiologia dels diferents sistemes i aparells que hi intervenen.
 2. Relacionar les característiques anatòmiques dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb les seves funcions.
 3. Identificar els òrgans i les estructures que componen els diferents sistemes i aparells del cos humà, a partir de les seves característiques morfològiques.
 4. Relacionar els òrgans i les estructures dels diferents sistemes i aparells amb la funció que realitzen.
 5. Relacionar les principals malalties i altres alteracions dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb la seva etiopatogènia i manifestacions.
 6. Interpretar les bases de la semàntica mèdica i de les principals malalties. 
 7. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats a. Capacitació i actualització acadèmica b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom c. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària d. Enfortiment del perfil en els centres educatius e. Integració en projectes internacionals f. Plans educatius comunitaris
 8.  Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS GENERALS

Dietoterapia / Thérapie / Therapy

CURSOS GENERALS

Educación sanitaria y nutrición / Health and nutrition education / Santé et éducation nutritionnelle 


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1.    Relacionar els diferents additius d’ús alimentari amb la seva composició, funció i normativa d’utilització.

2.    Relacionar els diferents aliments amb les condicions de conservació i els criteris que cal explicar en la seva compra

3.    Calcular la despesa energètica i la ingesta calòrica de referència d’un individu, tenint en compte les seves característiques fisiològiques, personals i antropomètriques, a partir de fórmules establertes

4.    Seleccionar els aliments que han de formar part d’una dieta equilibrada que s’adapti a les necessitats nutritives i a les característques socioculturals i econòmiques de l’individu o col·lectiu, segons la seva composició, funció i origen, el tipus de nutrients que aporta i els criteris

5.    Relacionar els aspectes higiènics i d’estil de vida saludable amb els seus efectes sobre la prevenció de malalties

6.    Entendre el concepte de salut i de malaltia

7.    Identificació d’òrgans, sistemes i aparells

8.    Localització en models o làmines anatòmiques

9.    Descripció de les seves caracterítiques

10.  Anàlisi de les relacions amb d’altres òrgans o estructures

11. Identificació de la funció

12. Conèixer malalties que afecten a diferents aparells del nostre cos

13. Coneixement dels nutrients necessaris per a la nostra salut

14. Utilització de taules nutricionals i d’aliments

15. Confecció de les dietes

16. Càlcul de les necessitats energètiques

17. Identificació de les conductes correctes per a una higiene i prevenció de malalties correcta

18. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Integració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Capacitació i actualització acadèmica

e. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

f. Direcció i lideratge en centres públics

g. Enfortiment del perfil en els centres educatius

h. Formació per a l’excel·ència en centres de formació professional

i. Grups de treball interprofessionals

j. Formació professionalitzadora en centres públics

k. Salut docent

l. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

m.  Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS GENERALS

Educación sanitaria y promoción de la salud / L'éducation sanitaire et de promotion de la santé / Health education and health promotion

CURSOS GENERALS

Geriatría y gerontología / Geriatrics and gerontology / Gériatrie et gérontologie


 VEURE FITXA DE CURS


OBJETIUS D’APRENENTATGE

• Conèixer les cures i intervenció necessàries en les persones grans.

• Fomentar la salut i prevenir la malaltia.

• Intervenir en la qualitat de vida de les persones grans.

CURSOS GENERALS

nutrición básica / nutrition de base / basic nutrition

CURSOS GENERALS

Psicología / Psychology / Psychologie


 VEURE FITXA DE CURS


OBJECTIUS D'APRENENTATGE

- Aclarir conceptes de la psicologia i la psicologia social .

- Conèixer les branques principals de la Psicologia .

- Identificar les principals teories de la personalitat .

- Conèixer les eines existents per detectar les trastorns de personalitat d'una determinada persona .

- Realitzar una aproximació a les emocions i frustracions de les persones

- Saber raonar en què consisteix l'estrès laboral

CURSOS GENERALS

Reconducción de la violencia de género / Redirecting of gender violence / Renouvellement de la violence de genre


 VEURE FITXA DE CURSCONTENIDOS

1 .Definición de la violencia de género.

2. Bases de la violencia de género.

3. Situación actual: local y en África.

4. Programas para Hombres que maltratan: resultados.

5. Pautas para la reconducción:

-          Tratamiento

-          Otras técnicas: relajación para reconducir el estrés

-          Prevención

-          La educación como alternativaCURSOS GENERALS

Técnicas de relajación / Relaxation Techniques / Les techniques de relaxation


 VEURE FITXA DE CURSOBJECTIVOS DE APRENDIZAJE

 •  Conèixer i analitzar diferents mètodes de relaxació.
 •  Fomentar els ambients i la música per a les tècniques de relaxació.
 •  Informar sobre els beneficis de les tècniques de relaxació.