Lengua francesa / French language / Langue français 
CURSOS GENERALS

Llengua francesa, Nivel A2 / Llengua francesa, nivel A2 / Llengua Francesa, nivell A2

CURSOS GENERALS

Lengua francesa B1 / French language B1 / Langue français B1


 VEURE FITXA DE CURS


CONTEXTUALIZACIÓ

El nivell intermedi té como a finalitat principal l’ús de l’idioma amb una certa seguretat de forma receptiva i productiva, tant en la forma parlada com en l’escrita. L’alume aprendrà a manejar-se en un ventall ampli de situacions i contextos quotidians o habituals, dominant

textos d’una certa extensió i varietat amb temes generals i específics d’interès personal i professional.