Lengua inglesa  / English  / Anglais 
CURSOS GENERALS

Inglés comercial / Business english / Angles commercial


 VEURE FITXA DE CURS


OBJETIUS D’APRENENTATGE

L'objectiu final de l'acció formativa serà: Dotar l'alumne de coneixements que li permetin entendre i mantenir una conversa en anglès en l'àmbit comercial i facilitar així la seva incorporació al món comercial o millorar les seves possibilitats de desenvolupament en el mateix, alhora que es facilita la renovació i formació del sector. Els objectius instrumentals associats a aquest objectiu general són: -Oferir una visió general del que és i representa en el funcionament diari d'una empresa comercial la utilització de l'anglès i la seva repercussió en les diferents operacions comercials. -Proporcionar coneixements pràctics que permetin a l'alumne desenvolupar-se amb soltesa en la pràctica de l'anglès comercial, de manera que siguin directament aplicables en la seva futura incorporació al sector. -Aconseguir una implicació de l'alumne tant a nivell de coneixement com vocacional.

CURSOS GENERALS
 Inglés sanitario / English health / Santé anglais


 Objectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer el vocabulari bàsic sanitari.         

b. Conèixer les estructures bàsiques per a portar a terme una conversació.

c. Conèixer el sistema sanitari d’altres països.

2.  Desenvolupament d’habilitats i destreses

             a. Desenvolupar destreses en la parla sobre temes sanitaris

             b. Entendre textos i documents de tipus sanitari

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

             a. Formació en llengües estrangeres d’àmbit específic

             b. Formació lingüística del professorat

CURSOS GENERALS

Inglés comercial / Business english / Angles commercial


 VEURE FITXA DE CURS


OBJETIUS D’APRENENTATGE

L'objectiu final de l'acció formativa serà: Dotar l'alumne de coneixements que li permetin entendre i mantenir una conversa en anglès en l'àmbit comercial i facilitar així la seva incorporació al món comercial o millorar les seves possibilitats de desenvolupament en el mateix, alhora que es facilita la renovació i formació del sector. Els objectius instrumentals associats a aquest objectiu general són: -Oferir una visió general del que és i representa en el funcionament diari d'una empresa comercial la utilització de l'anglès i la seva repercussió en les diferents operacions comercials. -Proporcionar coneixements pràctics que permetin a l'alumne desenvolupar-se amb soltesa en la pràctica de l'anglès comercial, de manera que siguin directament aplicables en la seva futura incorporació al sector. -Aconseguir una implicació de l'alumne tant a nivell de coneixement com vocacional.

En aquest curs GRATIS d'introducció a l'idioma anglès, desenvolupem la teoria, els exercicis i els sons de l'idioma anglès. El curs el realitzaràs amb AULA FÀCIL, si posteriorment vols un CERTIFICAT totalment válid hauràs de fer l'examen corresponent a AULA FÀCIL.

El Curs d'Inglés que Aula Fàcil els presenta està dirigit a tota aquella persona interessada a aprendre anglès però que disposi d'un temps molt limitat per al seu aprenentatge.

Aquest Curs permet a l'alumne aprendre anglès d'una manera fàcil i divertida, dedicant-li tan sols uns minuts cada dia, suficient per anar progressant gradualment i arribar a aconseguir un sòlid coneixement d'aquesta llengua. Aquest primer curs consta de 149 lliçons d'anglès com pot veure en l'índex de classes d'anglès

Així mateix, aquest Curs d'anglès permet a l'alumne anar aprenent, d'una manera gradual, un ric i variat vocabulari, amb més de 3.000 vocables.

CURSOS GENERALS

Lengua inglesa B1 / English B1 / Anglais B1


 VEURE FITXA DE CURS


COMPETÈNCIES 

 • Adequació a la situación.
 • Tenir en compte la situació i el context per comprendre i produir el missatge. 
 • Captar i usar el grau de formalitat (públic o personal) i familiaritat amb l'interlocutor (actituds, gestos, tractament) dins del model estàndard. 
 • Tenir en compte la informació compartida per oferir la informació necessària. 
 • Recursos de connexió i referència: fluïdesa: 
 • Aconseguir una comprensió fluida dels textos d'aquest nivell utilitzant les estratègies adequades. 
 • Utilitzar connectors i signes de puntuació amb raonable flexibilitat. 
 • Evitar les repeticions innecessàries utilitzant recursos de substitució (pronoms, adverbis, el · lipsis)
 • Comprendre les idees principals d'una informació clara sobre temes relatius a la feina, l'escola, l'oci, etc.
 • Fer front a la majoria de situacions que poden sorgir durant un viatge.
 • Redactar textos no gaire complexos produïts en diferents situacions comunicatives.