GEOGRAFIA I HISTÒRIA / GEOGRAFÍA E HISTORIA / GEOGRAPHY & HISTORY / 

COURS POUR LE MAGHREB 


 ALLER AUX CONTENUS


Historia medieval / Medieval History / Histoire médiévale


Objectius de l’activitat:

Conèixer els fonaments generals de la historia medieval, el temps cronològic (segles V al XV), i en l’espai europeu i pròxim orient islàmic; així com el vocabulari propi de la matèria

Comprendre la significació de Bizanci, l’Islam i el cristianisme, la seva evolució, les seves interrelacions culturals i econòmiques.

Entendre que la historia medieval és un període de la historia humana, no estrictament europeu.

Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques i culturals dins el seu context.

Estudiar els mecanismes que porten a els trets culturals, socials, econòmics, i polítics que duen a la formació dels estats de l’europa moderna, i la seva vinculació amb la nostra realitat actual.

Desenvolupament d’habilitats i destreses expressant i comunicant els continguts de la matèria de forma personal i creativa.

Comprendre, definir i explicar el significat dels conceptes principals de la història medieval, i explicar el canvi de significació d'un mateix concepte al llarg del temps.

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.

Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions

Capacitació i actualització acadèmica

Capacitat crítica i autocrítica

Coresponsabilitació escola/família

Educació intercultural

Enfortiment del perfil en els centres educatius

Elaboració de propostes d’intervenció educativa

Espais de comunicació i participació

Gestió de la diversitat de l’alumnat

Formació per a l’excel·lència en centres

Treball en xarxa per a projectes comunitaris

Xarxes de treball intercentres

Suport als alumnes un cop superat el curs


COURS POUR LE MAGHREB 


 ALLER AUX CONTENUS


CONTEXTUALISATION:

Les nouveaux processus de migration et la crise internationale actuelle produisent des transformations politiques, sociales et économiques profondes dans les zones d'origine et de destination. La mise à jour de la théorie et de la méthodologie sur la gestion des migrations et de la diversité est devenue une nécessité inéluctable. La réalité actuelle nous oblige à faire face à des nouveaux défis, qui entraînent un véritable engagement en faveur de l'intégration et de la cohésion sociale. Cela ne sera efficace que si on est capable de développer des outils solides pour soutenir nos actions.