CURS PER A LA CATALANOFONIA

ARTS / ARTES
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Interpretar i representar els símbols gràfics del llenguatge musical convencional, així com els codis expressius al servei de la música

2. Conèixer i emprar amb precisió el vocabulari específic relatiu als conceptes científics de la música

3. Reconèixer el llenguatge tonal com a base del coneixement musical

4. Lectura i interpretació de textos musicals

5. Anàlisi de partitures dels períodes barroc i clàssic, així com de la música tonal d’altres époques

6. Introducció a l’estudi dels elements del llenguatge musical, tant per a la comprensió com per a la interpretació de la música occidental

7. Desenvolupament d’habilitats i destreses

8. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Convivència

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Educació intercultural

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

k. Espais de comunicació

l. Formació per a l’excel·lència en centres

m. Funció tutorial

n. Millora de competència musical com a matèria transversal

9. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

Les principals celebracions litúrgiques practicades a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà des dels vessants ritual i musical. El repertori musical i l'element simbòlic constituiran el fil conductor que ens permetrà apropar-­‐nos a l'essència d'accions rituals significatives d'una realitat transcendent i que, per ser realitzades en un determinat context temporal i geogràfic, representen testimoniatges d'enorme interès cultural.

1. Anàlisi dels ritus i de la música de les litúrgies cristianes des dels primers segles del cristianisme

2. Celebració eucarística

3. Sacralització del temps: la celebració de les hores

4. Ritualsdramàtics

5. Sagraments,SagramentalsiBenediccions:Bateig,Benedicciódifunts, Exorcismes...

6. Música i ritual a la recerca etnomusicològica

7. Música i experiència mística

8. Les pràctiques rituals com a sistemes d’adaptació social

9. Individualitzaciódelesforcesexternesiinternes,culturals,espiritualsi artístiques que emergeixen de l’anàlisi de les diferents litúrgies conservades a l’Àfrica i a l’Orient Mitjà.


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1.    Interpretar i conèixer els principals gèneres musicals sorgits a l’Àfrica durant el sele XX i apendren els seus recursos i caracterisiques.

2.    Entendre els entramats ritmics africans a través dels conceptes del ritme harmònic, contrast, poliritmia o polimetria.

3.    Familiaritzarse amb les principals cadència ritmiques i harmòniques.   

4.    Millorar l’expressivitat de l’intèrpret en qualsevol context musical, independentment del gènere que s’interpreti.

5.    Diversificar i enriquir el llenguatge ritmic dels alumnes.

6.    Apendre un repertori nou.

7.    Iniciarse i reciclarse en la improvisació.

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

 

1.    Conèixer la natura comunicativa del cine.

2.    Comprendre la funció del cine com art i indústria.

3.    Obtenir coneixement pràctic dels processos bàsics de la metodologia científica en història de l'art.

4.    Potenciar el sentit crític i la intencionalitat dels mitjans audiovisuals.

5.    Adquirir els coneixements necessaris dels orígens del cinema i el cinema dels primers anys, per poder-los transmetre.

6.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Competència en la dimensió comunicativa

b.    Competència en la dimensió tecnològica

c.     Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

d.    Educació intercultural

e.     Formació professionalitzadora en centres públics

f.       Grups de treball interprofessionals

g.    Autoformació

h.    Formació de persones adultes

i.         Millora de lectura

j.         Millora en aplicació d’habilitats

7.       Suport als alumnes un cop superat el cursCURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS

Objectius de l’activitat:

1.    Ampliar els coneixements sobre la música africana i seus principals intèrprets i CREADORS

2.    Aprendre a apreciar i entendre la música africana

3.    Contextualització Històrica i Cultural de la Música Africana

4.    Desmitificar la Música i el Continent Africans

5.    Dotar d'eines i criteris per la recerca de noves músiques

6.    Desenvolupament d’habilitats i destreses

7.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Convivència

b.    Coordinació de centres

c.     Direcció i lideratge en centres públics

d.    Coresponsabilitació escola/família

e.     Integració en projectes internacionals

f.      Plans educatius comunitaris

g.    Disseny de projectes col·lectius per a eradicar la discriminació

h.    Educació intercultural

i.      Funció tutorial

j.      Millora de llengües estrangeres

k.    Treball en xarxa per a projectes comunitaris

l.      Xarxes de treball intercentres

8.    Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

Aconseguir una òptica multidisciplinària que permetrà apropar-nos a la realitat cultural i artística medieval

Anàlisi del repertori musical en una visió interdisciplinària de la cultura a l’Edat Mitjana

La música en relació a l’art, l’arquitectura, la societat i la cultura medieval

Desenvolupament d’habilitats i destreses

Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

Coordinació de centres

Direcció i lideratge en centres públics

Integració en projectes internacionals

Plans educatius comunitaris

Capacitació i actualització acadèmica

Comunitats d’aprenentatge

Convivència

Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

Educació intercultural

Enfortiment del perfil en els centres educatius

Formació per a l’excel·lència en centres educatius

Integració en projectes transversals

Espais de comunicació i participació

Xarxes de treball intercentres

Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

Es pretén oferir una visió panoràmica de la Història dels Estils musicals a Occident, proporcionant una referència conceptual i auditiva dels diferents estils així com una base de sòlida per descriure’ls i diferenciar-los.

1. Distingir els principals estils musicals d’Occident, tant en l’audició com en la partitura

2. Situar cronològicament els estils musicals

3. Lectura i Interpretació de textos musicals

4. Desenvolupament d’habilitats i destreses

5. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

Coordinació de centres

Direcció i lideratge en centres públics

Integració en projectes internacionals

Plans educatius comunitaris

Compromís cívic cap a la ciutadania

Convivència

Educació intercultural

Enfortiment del perfil en els centres educatius

Espais de comunicació i participació

Formació per a l’excel·lència en centres educatius

Gestió de la diversitat de l’alumnat

Millora d’immersió en llengua i continguts

Transferència de formació

Xarxes de treball intercentres

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:


Fer una segona lectura de les pel · lícules com a fonts històriques (el film com a document històric)

Potenciar la capacitat crítica i d'anàlisi dels alumnes .

Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

Competència en la dimensió comunicativa

Competència en la dimensió tecnològica

Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

Educació intercultural

Formació professionalitzadora en centres públics

Grups de treball interprofessionals

Autoformació

Formació de persones adultes

Millora de lectura

Millora en aplicació d’habilitats

Suport als alumnes un cop superat el curs

Utilitzar una metodologia adequada per l’estudi de pel·lícules com a document històric


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


3. CONTEXTUALIZACIÓN

 Este curso forma parte del ámbito de lenguas y pretende facilitar las herramientas necesarias para que el alumno adquiera las habilidades para poder elaborar textos literarios

 

5. COMPETENCIAS

 El alumno adquirirá estrategias y recursos para la elaboración de textos creativos. Asimismo, aprenderá a analizar los textos de los escritores profesionales ya descubrir las claves del éxito.