CURS PER A LA CATALANOFONIA

ECONOMÍA Y EMPRESA / ECONOMY & BUSINESS / ECONOMIE ET BUSINESS
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Comprendre la importància de la realització d'un bon diagnòstic territorial per al desenvolupament d'una política pública d'acord amb la realitat. 

2. Conèixer els conceptes i elements principals del desenvolupament regional per a la confecció d'un diagnòstic territorial adequat.

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Aprendre i / o millorar la capacitat d'anàlisi i síntesi de la realitat socioeconòmica d'un territori a través de diferents metodologies d'investigació 

b. Conèixer i interpretar la realitat local i regional d'un territori dins de l'actual sistema. 

c. Adquirir la capacitat de realitzar un diagnòstic soci econòmic d'un territori 

d. Autoformació 

i. Capacitació i actualització acadèmica 

f. Compromís cívic cap a la ciutadania 

g. Espais de participació 

h. Formació específica del Professorat i Tècnics 

i. Grups de Treball interprofesionals

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS 2 Objectius de l'activitat:

1 . Identificar i formular un projecte de cooperació i / o desenvolupament local per part de l'alumnat aplicat o aplicable a la realitat social , en aquest cas , un entorn específic triat per l'alumne .

2 . Adquisició de les eines per traduir idees i / o problemes en un Projecte de desenvolupament participatiu

3 . Diagnosticar les necessitats existents per a desenvolupar un Projecte d'acord amb la realitat .

4 . Planificar i gestionar un projecte de desenvolupament des de l’EML .

5 . Utilitzar les tècniques adequades per assolir les fites proposades .

6 . Dominar els instruments disponibles .

7 . Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats

a . Pensar des de diverses perspectives i realitzar una anàlisi crítica i objectiu

b . Ser capaç de realitzar un diagnòstic territorial

c . Ser capaç d'emmarcar el seu diagnòstic dins de les diferents escales geogràfiques ( local , regional , nacional , internacional ... ) o altres classificacions o categories .

d. Elaborar i dissenyar un projecte social

i . Implementar i gestionar un projecte social .

f . Avaluar un projecte social .

g . Autoformació

h . Capacitació i actualització acadèmica

i. Disseny de Projectes col · lectius per a la igualtat d'Oportunitats

j . Espais de comunicació

k . Espais de participació

l. Integració en Projectes Internacionals

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:


1.    Iniciació als principis i conceptes més fonamentals de l’univers religiós africà

2.    Coneixement del paper de les religions tradicionals i de les religions “importades” (Islam, Cristianisme, Judaisme) a l’Àfrica, com a factors que fomenten actituds, pràctiques i pensaments determinats respecte als negocis

3.    Anàlisi de costums que  manifesten la creença en l’existència de lligams entre els negocis, l’empresa i el món espiritual

4.    Examen de les vivències d’empresaris occidentals a l’Àfrica confrontats a la importància de les creences i les  religions en el marc de l’empresa i els negocis al sud del Sàhara

5.    Iniciació a la Sociologia africana, en particular a la Sociologia de l’empresa

6.    Comprensió del marc jurídic i legal dels negocis a l’Àfrica

7.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Participació en projectes internacionals

b.    Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora escolar

c.     Educació intercultural

d.    Xarxes de treball intercentres

e.    Grups de treball interprofessionals

f.      Formació com a eina de canvi

g.    Enfortiment del perfil dels gestors de la formació

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Desenvolupar i integrar en els alumnes les habilitats de lideratge 

2. Influir en els altres positivament per afavorir la consecució dels objectius 

3. Comunicar amb claredat i assertivitat, afavorint la proactivitat i les relacions més properes i satisfactòries 

4. Propiciar el treball en equip, la iniciativa, la innovació, la consolidació de valors, la implicació i el benestar dels 

5. Fomentar el canvi mitjançant una correcta gestió emocional i presa de consciència. 

6. Conèixer els diferents rols, adoptant el més convenient en cada situació 

7. Reconèixer i fer ús del propi potencial com a líder, amb credibilitat i poder 

8. Detectar capacitats i habilitats desconegudes i treure profit per al desenvolupament personal

9. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

10. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer i utilitzar les tècniques de selecció de personal

2. Analitzar i avaluar una entrevista personal

3. Realitzar i analitzar el curriculum

4. Utilitzar els test de personalitat per a la selecció de personal

5. Entendre el currículum com una part de la selecció

6. Treure el màxim benefici de l'entrevista personal

7. Analitzar les competències personals

8. Desenvolupament d’habilitats i destreses

9. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Avaluació de la transferència en la gestió de la formació

f. Capacitació i actualització acadèmica

g. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

h. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

i. Disseny de projectes col·lectius per a eradicar discriminació i desigualtat

j. Enfortiment del perfil en els centres educatius

k. Espais de comunicació i participació

l. Gestió de la diversitat de l’alumnat

m. Gestió de la formació

n. Relacions amb l’entorn

o. Xarxes de treball intercentres

10. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Els principals objectius del curs en Lideratge i Coaching Organitzatiu se centren en tres nivells: saber, saber fer i saber dirigir

2. Conèixer les orientacions que ofereixen les escoles de pensament en lideratge i coaching.

3. . Entrenar les competències de coaching i lideratge a través de la pràctica supervisada.

4. Dissenyar, implantar i avaluar un programa/ servei corporatiu de lideratge basat en el coaching.

5. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

g. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

6. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. En finalitzar aquest programa, els participants estaran en condicions de plantejar i entendre els principis fonamentals del procés de direcció estratègica en termes de la seva aplicació immediata, amb base en pràctiques reals amb el propòsit construir el futur que l'organització requereix

2. Coneixeran el procés de direcció estratègica i en particular els canvis que sobre les eines estratègiques tradicionals ha generat la dinàmica del canvi estratègic.

3. Descriuran el conjunt complet d'eines, tècniques i conceptes de Direcció Estratègia amb el propòsit de generar avantatges competitius per a l'organització.

4. Aplicaran formes de pensament estratègic per generar posicions i opcions viables, per l'organització.

5. Elaboraran un pla base de negocis.

6. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

g. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

7. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. Comprendre els fonaments de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis i criteris de valoració.

2. Conèixer i saber desenvolupar el procés o cicle comptable d'una empresa: operacions del'empresa amb el món exterior. 

3. Determinació del resultat de l'exercici i presentació dels comptes anuals

d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent. 

Entendre la situació econòmica i financera de l'empresa.

4. Desenvolupament d’habilitats i destreses

5. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

6. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. El curs de comptabilitat avançada està pensat per aprofundir d'una manera pràctica en les operacions comptables més rellevants i assolir plena autonomia i domini de la feina comptable.

2. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

3. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Millorarlacapacitatcríticaid'anàlisidelarealitatenuncontext globalitzat .

2. Aprendre a comprendre el desenvolupament i la importància del comerç local .

3. Contextualització històrica i geogràfica del continent africà .

4. Dotar d'eines i criteris per a la realització d'un consum solidari i just .

5. Ampliar i consolidar el coneixement sobre la realitat africana en el context local , regional , nacional i internacional

6. Incorporardiferentsperspectiveseneldesenvolupamentd'activitatsde desenvolupament territorial .

7. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres i enfortiment del perfil en els centres educatius

b. Transferència de formació

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Integració en projectes internacionals

e. Plans educatius comunitaris

f. Capacitació i actualització acadèmica

g. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

h. Educació intercultural

i. Formació professionalitzadora en centres públics

j. Millora de llengües estrangeres

k. Treballenxarxaperaprojectescomunitaris

l. Xarxes de treball intercentres

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Compromís cívic cap a la ciutadania

b. Disseny de projectes col·lectius per a eradicar la discriminació

c. Disseny de projectes col·lectius per a la igualtat d’oportunitats

d. Formació de persones adultes

e. Orientació personal

f. Relacions amb l’entorn


4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 


1. Identificar , analitzar i representar a diferents escales espai - temporals els processos i esdeveniments històrics recolzant-nos en l'economia

2. Conèixer la Història de l'Economia Mundial

3. Entendre la importància l'economia en els fets contemporanis

4. Comprendre la importància de la moneda i del paper moneda a l'economia

5. Debatre la utilitat de diversos sistemes econòmics en la societat

6. Conèixer el comportament de les forces econòmiques

7. Conèixer els processos econòmics : les causes i les conseqüències

8. Comprendre la realitat social contemporània utilitzant la història econòmica com a principal

9. Desenvolupament d’habilitats i destreses

10. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

f. Disseny de la transferència de formació

g. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

h. Enfortiment del perfil en els centres educatius

i. Formació per a l’excel·lència en centres

j. Grups de treball interprofessionals

k. Millora dels recursos en matemàtiques

l. Millora en matemàtiques

m. Programa d’actualització científica

n. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

o. Xarxes de treball intercentres

11. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Possibilitat d'Integració laboral com a "autoocupació sobrevinguda" al camp de l'economia social i Treball autònom. 

2 .. Possibilitat d'ocupació per Compte d'altri. 

3. Fomentar l'Esperit empresarial 

4. Facilitar l'Assessorament a l'Àmbit de la gestió empresarial i Millorar la Capacitat i Coneixements Empresarials. 

5. Elaboració d'1 Pla de Negoci 

6. Elaboració d'un plat Economic - Financer 

7. Afavorir la Incorporació dels emprenedors a l'Ús i en el control de la tecnologia com a Eina de Negoci • Reforçar el Desenvolupament dels recursos i Capacitats personals 

8. Recolzar i Promoure a els Processos de cambio personal 

9. Millorar la Capacitat d'inserció professional

10. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

11.Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSEls petits països i els territoris insulars africans afronten el repte del seu futur econòmic extraient de la seva condició geogràfica fortaleses i oportunitats. Per respondre a aquest repte, ja sigui des de la perspectiva del planificador públic, ja sigui des de la dels empresaris o inversors, cal disposar per a cadascun dels escenaris una anàlisi intel·ligent de les diferents situacions, dades no només per l’economia nacional (sovint microestatal, convergint amb una escala d’estudi local), sinó pel seu encaix en un conjunt geoeconòmic regional, sobre el que cal basar estratègies de desenvolupament.

El curs repassarà conceptes a tenir en compte en el desenvolupament d’estratègies en les economies insulars africanes. Descriurà els diferents models de desenvolupament assajats fins al moment en els territoris insulars africans , no només des del prisma econòmic, sinó també des del social, el cultural, tractant d’extraure elements diferenciadors de l’oferta econòmica, sobre la que basar models propis de desenvolupament.

Plantejarà reflexions necessàries per fonamentar criteris d’actuació en la formulació de polítiques públiques o empresarials prenent com a context el medi insular, basant-­‐se principalment en la maximització de la utilitat de les fortaleses pròpies del territori i del status quo regional.

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Aconseguir que els professionals de la gestió (empresaris i empleats) siguin capaços d'analitzar, interpretar correctament la gestió portada a terme, extreure'n conclusions i prendre les decisions estratègiques necessàries per millorar la situació financera, patrimonial i la rendibilitat de l'empresa.

2. Introduir els responsables de la gestió econòmica i financera en la utilització de les tècniques de simulació amb suport informàtic.

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1) Millorar la formulació de projectes i augmentar el coneixement de la població en Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

2) Descobrir i treballar les eines pràctiques per a la gestió, l'execució i el seguiment de projectes.

3) Vincular la visió cultural a la cooperació al desenvolupament des d'un punt de vista teòric, amb la formulació de projectes pràctics.

4) Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a) Compromís cívic cap a la ciutadania

b) Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

c) Coordinació de centres

d) Educació intercultural

e) Formació específica del professorat de formació professional f) Gestió de la diversitat de l’alumnat

g) Serveis comunitaris (voluntariat)

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. Formar els futurs enginyers en els conceptes bàsics de l'EMPRESA

2. L'organització i administració de l'empresa,

3. El sistema comptable i financer,

4. El sistema productiu,

5. Els recursos humans,

6. El sistema de comercialització i màrqueting,

7. L'anàlisi estratègica.

8. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Enfortiment del perfil en els centres educatius

g. Gestió de la formació

9. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

Com a objectius essencials del curs de Fiscalitat en l’Empresa cal assenyalar que al final del curs l’alumne ha de:

1. Conèixer els principis bàsics i el règim jurídic aplicable al tribut i als procediments d’aplicació del sistema tributari espanyol (procediment de gestió, procediments de comprovació i inspecció, procediments de recaptació i procediments de revisió).

2. Conèixer l’estructura bàsica del sistema financer i tributari espanyol i el sistema de repartiment dels tributs entre els diversos nivells d’administracions territorials.

3. Conèixer els aspectes fonamentals (fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable, sistema de gestió) de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

4. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

5. Suport als alumnes un cop superat el curs