CURS PER A LA CATALANOFONIA

EDUCACIÓN / EDUCATION / ÉDUCATION
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer la ciència d’educació i les seves aplicacions.

2. Adquirir habilitats per a la futura incorporació al món laboral.

3. Apropar als estudiants l’art de la ciència de l’educació.

4. Adquirir habilitats i coneixements en cada àmbit d’actuació de la pedagogia.

5. Saber actuar i conceptualitzar com a pedagog.

6. Conèixer les bases del desenvolupament humà – teories evolutives i socioculturals. 

7. Conèixer les bases teòriques i epistemològiques dels processos educatius i formatius.

8. Conèixer els principis i fonaments d’atenció a la diversitat en educació.

9. Conèixer els principis i fonaments de la teoria del currículum i la seva aplicació als processos d’ensenyança – aprenentatge.

10. Conèixer les fonts relatives al treball pedagògic en els seus diversos àmbits, saber accedir-hi i gestionar-les.

11. Conèixer els models, principis i enfocament de l’orientació educativa, escolar i professional en contextos diversos.

12. Conèixer els fonaments i la metodologia d’avaluació, referida a programes, contexts, processos i  productes de sistema educatius i altres institucions.

13. Desenvolupament d’habilitats i destreses

14. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Direcció i lideratge en centres públics

b. Coordinació de centres

c. Avaluació psicopedagògica

d. Integració en projectes internacionals

e. Plans educatius comunitaris

f. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

g. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

h. Enfortiment del perfil en els centres educatius

i. Formació específica del professorat

j. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

k. Intercanvi de persones entre centres

l. Programa d’actualització científica

m. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

n. Xarxes de treball intercentres

15. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer els diferents models i tipus d'entitats juvenils

2. Distingir i triar el model organitzatiu més apropiat segons les caraterístiques de l'entitat

3. Saber realitzar un organigrama d'acord amb les funcions i les dimensions de l'entitat .

4. Aplicar una gestió correcta dels recursos . Finançament

5. Adquirir criteris i pautes sobre pedagogia i psicologia juvenil .

6. Ser capaç de realitzar activitats lúdiques , pedagògiques , ambientals , i esportives amb joves

7. Saber que són les entitats juvenils , coneixent els diferents tipus segons els objectius i recursos de cadascuna d'elles .

8. Saber organitzar i coordinar una entitat juvenil

9. Aplicar una gestió correcta dels recursos . Finançament

10. Adquirir criteris i pautes sobre pedagogia i psicologia juvenil .

11. Ser capaç de realitzar activitats lúdiques , pedagògiques , ambientals , i esportives amb joves

12. Conèixer els trets psicològics i motrius de nens i joves segons la seva edat .

13. Introduir la pedagogia . Aprenentatge de diversos models pedagògics

14. Fomentar la creativitat en la realització de jocs o altres activitats pedagògiques adreçades als joves .

15. Introduir la comunicació i el tracte amb els pares i tutors dels joves 

16. Saber com programar i coordinar estades juvenils : escoles d'estiu , campaments , acampades , sortides lúdiques , etc .

17. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Integració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

e. Convivència

f. Coordinació de centres

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Gestió de la diversitat de l’alumnat

i. Serveis comunitaris (voluntariat)

j. Xarxes de treball intercentres

18. Suport als alumnes un cop superat el curs


Continguts de l’activitat:

1) Definició i tipus d'entitats juvenils : associacions juvenils , associacions estudiantils , consells de joventut , seccions juvenils , entitats esportives , etc .

2) Models de gestió : Organigrama . Tasques i funcions . Responsables . Òrgans de decisió

3) Estratègies a seguir segons els recursos i els resultats que busquem obtenir .

4) Formes de relació , comunicació i coordinació entre els membres de l'entitat.

5) Formes de finançament . Balanç de despeses i ingressos . Tresoreria

6) Planificació anual . Planificació de projectes . Avaluació i feedback.

7) Psicologia evolutiva dels joves : de la infància a l'adolescència .

8) Pedagogia bàsica . Normes i formes d'actuació essencials .

9) Realització de jocs i activitats lúdiques , pedagògiques , esportives , ambientals , etc .

10) Programació i coordinació d'estades , escoles d'estiu , campaments , acampades , etc

11) Comunicació i tracte amb els pares o tutors : autoritzacions , al·lèrgies , pagaments , etc .

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Formar a l’alumne/a en l’àmbit de la formació ocupacional. 

2. Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, medis i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat. 

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Formació específica del professorat de formació professional

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Coordinació de centres

d. Disseny de projectes col·lectius per a la igualtat d’oportunitats

e. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

f. Integració en projectes internacionals

g. Formació per a l’excel·lència en centres de formació professional

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupamentd’habilitatsidestreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Acció tutorial

e. Avaluació de la transferència de formació

f. Capacitació i actualització acadèmica

g. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

h. Disseny de la transferència de formació

i. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

j. Enfortiment del perfil en els centres educatius

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Especialització de professionals de l'educació (mestres, professors de secundària, llicenciats en pedagogia, psicopedagogia, psicologia) que desitgin formar-se en el marc de l'acció tutorial o aquells professionals que vulguin actualitzar la seva formació en aquest àmbit

2. Incrementar coneixements d’un públic generalista i a pares, en particular, interessats a obtenir una formació bàsica i un primer acostament a l'acció tutorial.

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. Actuar en conseqüència de fets donats o comesos

2. Analitzar les característiques socials i antropològiques dels grups humans

3. Dissenyar eines i tècniques d'educació social en diferents àmbits

4. Elaborar plans d'educació social per col · lectius

5. Dirigir projectes d'educació social

6. Conèixer i desenvolupar els àmbits d'actuació de l'educació social

7. Elaborar programes d'intervenció social i avaluar-los

8. Conèixer les prestacions socials de cada comunitat autònoma

9. Saber gestionar i realitzar una intervenció dels àmbits d'actuació

10. Competències socials, organitzatives, personals, culturals, creatives

11. Saber orientar la població en general de les prestacions i característiques dels serveis , centres i professionals que treballen amb els subjectes de la intervenció educativa

12. Localitzar els contextos , actituds i comportaments i , detectar subjectes i grups que es troben en situació de risc o inadaptació .

13. Contactar amb els subjectes de la intervenció i recopilar informació sobre els seus problemes , relacions , etc . , Per poder adequar la intervenció a la realitat i moment que els subjectes travessen .

14. Planificar, programar i implementar una intervenció educativa a fi de promoure objectius que potenciïn una progressiva maduració , una major inserció social , una millor qualitat de vida dels subjectes

15. Aconseguir una integració crítica dels subjectes en la realitat social , promovent per a això la reflexió , el coneixement dels límits i possibilitats , l'estudi d'alternatives i recerca de solucions , compartint moments i activitats amb els subjectes de la intervenció

16. Implicar els contextos socials que emboliquen al subjecte o grup en el procés educatiu , en les respostes a les necessitats i problemes que plantegen , considerant per a això el subjecte ia la comunitat com a agents actius de canvi , potenciant els recursos de què es disposa

17. Coordinar el treball amb el d'altres professionals que treballen directament o indirectament amb els subjectes i amb els recursos comunitaris , utilitzant-los i participant en la recerca d'alternatives

18. Mediar entre els subjectes de la intervenció i les institucions , facilitant l'accés normalitzat als recursos ( escolars, socials, laborals, etc.)

19. Possibilitar alternatives aportant recursos en aquells aspectes en què el subjecte sigui més deficitari

20. Dinamitzar les relacions de convivència : promoure-les, reforçar-les i potenciar els seus aspectes positius

21. Desenvolupament d’habilitats i destreses

22. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

i. Disseny de projectes col·lectius per a eradicar la discriminació

j. Disseny de projectes col·lectius per a la igualtat d’oportunitats

k. Educació intercultural

l. Enfortiment del perfil en els centres educatius

m. Espais de comunicació io participació

n. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

o. Orientació acadèmica, educativa, personal, i professional

p. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

q. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

r. Xarxes de treball intercentres

23. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. Conèixer les funcions del lloc d'educadora infantil

2. Conèixer les etapes de l'educació infantil

3. Planificació educative

4. Desenvolupament del Creixement de la infància

5. Alimentació

6. Autonomia personal

7. Desenvolupament sensorial i psicomotor

8. Desenvolupament integral

9. Conèixer els àmbits d’actuació i l’aplicació d’aquests a l’etapa d’educació infantil.

10. Conèixer i saber les metodologies didàctiques d’aplicació.

11. Conèixer el currículum de l’educació infantil i programar la didàctica per a la consecució dels objectius plantejats.

12. Saber l’evolució psicològica i motriu de l’infant per poder millorar el seu desenvolupament.

13. Dominar el període de 0 a 6 anys.

14. Crear programes i projectes didàctics per a l’educació infantil.

15. Saber avaluar els processos d’aprenentatge i els seus programes

16. Flexibilitat. Iniciativa. Treball en equip. Contextualitzar. Estimulació a la infància. Autocontrol

17. Desenvolupar programes d'intervenció

18. Desenvolupar activitats de cura i alimentació

19. Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Infantil, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.

20. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tan individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 

21. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.

22. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, això és, a la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

23. Fomentar la convivència dins i fora l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.

24. Conèixer l'organització dels col·legis d'educació infantil i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.

25. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades, sempre amb actitud constructiva cap al bé comú i de respecte cap a les persones.

26. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

27. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per a innovar i millorar la labor docent.

28. Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.

29. Desenvolupament d’habilitats i destreses

30. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

g. Xarxes de treball intercentres

h. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

i. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

j. Suport al professorat novell

k. Organització de la transferència de formació Millora en matemàtiques

l. Millora en llengua

m. Millora de lectura i lectura digital

n. Millora en l’aplicació d’habilitats

o. Inclusió digital

31. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Fa molts anys que es va crear un nou concepte d’educació però que no s’ha implantat dins la seva totalitat a les escoles a nivell mundial.

2. En coneixem algunes i els seus avanços i èxits són rotunds, per tal de donar més informació i eines per dur-ho a terme, agafar la informació i posar-la a la praxis com també poder ésser avaluada.

3. Informar i contextualitzar l’educació inclusiva.

4. Conèixer, criticar i avaluar l’educació inclusiva dins un context.

5. Aprendre diferents metodologies de l’educació inclusiva.

6. Avaluar el context i proposar millores d’aplicació.

7. Saber diagnosticar el context.

8. Garantia d’aplicació teoricopràctica

9. Coneixements integrals sobre l’educació inclusive

10. Garantir bona pràctica docent.

11. Desenvolupament d’habilitats i destreses

12. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Coordinació de centres

f. Direcció i lideratge en centres públics

g. Acció tutorial

h. Integració en projectes internacionals

i. Plans educatius comunitaris

j. Compromís cívic cap a la ciutadania

k. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

l. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

m. Convivència

n. Coresponsabilitació escola/família

o. Educació intercultural

p. Enfortiment del perfil en els centres educatius

q. Espais de comunicació i participació

r. Formació en llengües estrangeres

s. Gestió de la diversitat de l’alumnat

t. Millora d’immersió en llengua i continguts

u. Xarxes de treball intercentres

13. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. Conèixer el concepte de cultura

2. Aconseguir distingir les diferències culturals

3. Assimilar el fet multicultural com a fet enriquidor

4. Relacionar sociologia amb la multiculturalitat

5. Saber analitzar i reflexionar sobre la diversitat cultural

6. Enriquirdelfetmulticultural

7. Saber planificar i intervenir en accions educatives per afavorir el desenvolupament dels usuaris

8. Conèixerlesdiferènciesculturals

9. Conceptualitzar la multiculturalitat

10. Examinar el pluralisme cultural

11. Conèixer l'educació multicultural des del punt de vista social i cultural

12. Desenvolupar la crítica cultural

13. Donar elements d'anàlisi i reflexió per entendre i treballar amb la diversitat en un sentit general i amb la diversitat cultural en particular des de l'àmbit educatiu

14. Donar pautes per a la planificació i realització d'intervencions educatives en el marc del centre educatiu

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Especialització de professionals de l'educació (mestres, professors de secundària, llicenciats en pedagogia, psicopedagogia, psicologia) que desitgin formar-se en el marc de l'acció tutorial o aquells professionals que vulguin actualitzar la seva formació en aquest àmbit

2. Incrementar coneixements d’un públic generalista i a pares, en particular, interessats a obtenir una formació bàsica i un primer acostament a l'acció tutorial.

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1.    Adquisició de coneixements

2.    Desenvolupament d’habilitats i destreses

3.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Coordinació de centres

b.    Direcció i lideratge en centres públics

c.     Integració en projectes internacionals

d.    Acció tutorial

e.     Avaluació de la transferència de formació

f.      Capacitació i actualització acadèmica

g.    Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

h.    Disseny de la transferència de formació

i.      Elaboració de propostes d’intervenció educativa

j.      Enfortiment del perfil en els centres educatius

4.    Suport als alumnes un cop superat el curs