CURS PER A LA CATALANOFONIA

TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Aclarir conceptes de la psicologia i el peritatge forense .

2. Apreciar les implicacions dels informes realitzats pels perits i mostrar les diferents estratègies que utilitza la psicologia per obtenir la informació més fiable i adequada .

3. Mostrar les tècniques adequades per a mesurar i valorar la capacitat intel · lectual, l'estructura de la personalitat , la imputabilitat , la delimitació d'estar o no trastornat , els problemes d'ansietat i les lesions cerebrals com a possibilitat d'estar implicats en la responsabilitat dels seus actes .

4. Conèixer les eines existents per detectar la perillositat social d'una determinada persona .

5. Discriminar i valorar diferents instruments utilitzats en la prácita diària de la psicologia forense .

6. Desenvolupar coneixements bàsics de psicologia jurídica i psicologia forense .

7. Saber interpretar i realitzar una correcta lectura d'un informe forense .

8. Ser capaç d'identificar les pautes i l'entorn adequat per realitzar un bon peritatge .

9. Desenvolupament d’habilitats i destreses

10. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Direcció i lideratge en centres públics

b. Integració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Avaluació psicopedagògica

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Coresponsabilitació escola/família

g. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

h. Millora de la competència professional

i. Millora en l’aplicació de coneixements i d’habilitats

j. Salut docent

k. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

l. Xarxes de treball intercentres

11. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públicsIntegració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Capacitació i actualització acadèmica

e. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

f. Educació intercultural

g. Enfortiment del perfil en els centres educatius

h. Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

i. Formació específica per a la qualificació professional

j. Gestió de la diversitat de l’alumnat

k. Xarxes de treball intercentres

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1 . Creació d'un projecte social per part de l'alumnat aplicat o aplicable a la realitat social , en aquest cas , un entorn específic triat per l'alumne .

2 . Adquisició de les eines per plasmar una idea en un Projecte Social

3 . Desenvolupar les habilitats necessàries per elaborar un Projecte Social .

4 . Diagnosticar les necessitats existents per a desenvolupar un Projecte d'acord amb la realitat .

5 . Analitzar els recursos disponibles i el lloc del qual partim , abans del desenvolupament .

6 . Utilitzar les tècniques adequades per assolir les metes proposades .

7 . Dominar els instruments disponibles .

8 . Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats

a . Pensar des de diverses perspectives i realitzar una anàlisi crítica i objectiu

b . Ser capaç de realitzar un diagnòstic territorial

c . Ser capaç d'emmarcar el seu diagnòstic dins de les diferents escales geogràfiques ( local , regional , nacional , internacional ... ) o altres classificacions o categories .

d. Elaborar i dissenyar un projecte social

i . Implementar i gestionar un projecte social .

f . Avaluar un projecte social .

g . Autoformació

h . Capacitació i actualització acadèmica

i. Disseny de Projectes col · lectius per a la igualtat d'Oportunitats

j . Espais de comunicació

k . Espais de participació

l. Integració en Projectes Internacionals

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Integració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

e. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

f. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

g. Enfortiment del perfil en els centres educatius

h. Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

i. Formació per a l’excel·lència en centres

j. Gestió de la formació

k. Identificació de necessitats educatives

l. Millora en l’aplicació de coneixements i d’habilitats

m. Xarxes de treball intercentres

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


2 Objectius de l’activitat: 

1. Conèixer les opcions avançades del programa

2. Realitzar presentacions professionals

3. Generar plantilles i patrons correctament

4. Ser capaç de crear i donar format a taules, gràfiques i organigrames

5. Personalitzar tasques habituals amb macros

6. Inserir hipervincles a Internet o a altres documents

7. Assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social

8. Influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC.

9. Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.

10. Aplicacions pràctiques de coneixements i habilitats

10.1 Inclusió digital

10.2 Xarxes de treball intercentres

10.3 Grups de treball interprofessionals

10.4 Equips de persones formadores

10.5 Transferència de la formació

10.6 Dimensió tecnològica del desenvolupament professional

10.7 Dimensió comunicativa del desenvolupament professional

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Assegurar l'eficàcia de l'ús de les TIC en qualsevol activitat personal, econòmica o social.

2. Influenciar positivament la qualitat de la formació en TIC.

3. Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.

4. Aplicacions pràctiques de coneixements i habilitats

4.1 Inclusió digital

4.2 Xarxes de treball intercentres

4.3 Grups de treball interprofessionals

4.4 Equips de persones formadores

4.5 Transferència de la formació

4.6 Dimensió tecnològica del desenvolupament professional

4.7 Dimensió comunicativa del desenvolupament professional


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1) Identificar les característiques morfològiques nuclears i citoplasmàtiques de diferents tipus de cèl·lules, a partir de l'estudi d'imatges microscòpiques i ultramicroscòpiques.

2) Relacionar la membrana citoplasmàtica, els orgànuls i d'altres components citoplasmàtics amb la seva morfologia, la composició, l'estructura i la funció.

3) Relacionar els components del nucli en interfase amb la seva morfologia, la composició, l'estructura i les funcions.

4) Relacionar els processos de divisió cel·lular per mitosi i meiosi amb les seves fases, els canvis moleculars que es produeixen i els productes que s'obtenen.

5) Identificar processos de divisió cel·lular, a partir dels canvis observables en imatges microscòpiques i ultramicroscòpiques.

6) Relacionar els diferents teixits del cos humà amb la seva estructura histològica, el tipus i les característiques cel·lulars, el desenvolupament embriològic, les funcions més característiques i la localització.

7) Identificar diferents tipus de teixits, a partir de la forma, la grandària, les característiques nuclicitoplasmàtiques i les característiques tintorials i d'agrupació de les cèl·lules que el componen

8) Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Capacitació i actualització acadèmica

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

d. Enfortiment del perfil en els centres educatius

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

9) Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 


1. Conèixer el significat d’alguns conceptes, lleis i teoríes.

2. Plantejar-se preguntes sobre qüestions i problemes científics d’actualitat.

3. Obtenir, analitzar i organitzar informacions de contingut científic

4.  Argumentar i debatre  propostes i aplicacions dels coneixements científics.r

5. Valorar la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida,

     6.Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Capacitació i actualització acadèmica

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

d. Enfortiment del perfil en els centres educatius

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

       4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. L’objectiu general del curs és a partir d’un tema concret i atractiu per l’alumnat, incidir en conceptes relatius a diferents àrees de la ciència. Es combina teoria i pràctica, exercicis i bibliografia i animacions sobre els diferents processos.

2. Identificar les plantes productores d’olis essencials. Classificació i taxonomia.

3. Identificar els òrgans i les estructures que contenen aquests olis essencials i les seves funcions.

4. Comprendre les característiques físiques que afavoreixen la formació d’olis essencials. 

5. Identificar les diferents estructures químiques que composen les substàncies de les que estan formades els olis essencials. 

6. Comprendre les reaccions químiques que donen origen en aquestes diferents estructures.

7. Identificar i comprendre els diferents processos químics d’obtenció d’olis essencials.

8. Mètodes quantitatius i qualitatisu de definición dels olis essencials.

9. Tècniques d’identificació dels components dels olis essencials

10.Entendre l’activitat farmacològica inherente d’alguns components dels olis essencials.

      11.Aplicació pràctica de coneixements i habilitats:

a. Capacitació i actualització acadèmica

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

d. Formació de persones formadores

e. Integració en projectes internacionals

f. Millora en l’aplicació de coneixements

g. Programa d’actualització científica

h. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

12.Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. • Conèixer les principals característiques de la vaca .

2. • Conèixer com s'alimenten i les condicions en què viuen durant la seva estada a la granja .

3. • Distingir les diferents races de vaques i saber si són apropiades per produir llet o carn .

4. • Conèixer el valor nutricional de la carn de vaca a realación a altres carns .

5. • Saber com es realitza el procés de sacrifici , anàlisi , distribució i venda de la carn de vaca .

6. i d'extracció de la llet .

7. • Considerar el valor nutricional de la llet i els seus derivats ( mantega , nata , formatges , iogurts )

8. • Entendre la importància de la llet en la salut i el desenvolupament .

9. • Saber Utilitzar la llet i la carn de vaca a la cuina .

10. • Conèixer les característiques biològiques de les vaques

11. • Conèixer les seves necessitats alimentàries i de cures que requereix la seva cria .

12. • Reconèixer les diferents races de vaques destinades produir carn i les diferents races destinades a donar llet .

13. • Conèixer les caraterístiques nutricionals de la llet i la carn de vaca 

14. • Entendre el procés de sacrifici , distribució , venda i consum de la carn i la llet de vaca .

15. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Xarxes de treball intercentres

b. Transferència de formació

c. Relacions amb l’entorn

d. Programa d’actualització científica 

e. Grups de treball interprofessionals 

f. Integració en projectes internacionals

g. Plans educatius comunitaris

16. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 


Per aproximar-nos a aquest concepte partim de la premissa per tots coneguda , i és que els éssers humans som " animals socials" , i que la relació i la comunicació interpersonal és una part essencial de l'activitat humana .


En la societat actual que ens ha tocat viure , amb el seu ràpid ritme de vida , aquesta relació i aquesta comunicació no són fàcils , ja que ens veiem obligats a canviar la nostra forma d'actuar gairebé contínuament i això requereix enorme destresa social , que no sempre tenim .


Aquest curs ens ofereix els recursos necessaris per adquirir aquestes habilitats socials que ens permeten relacionar-nos i comunicar-nos adequadament .


1. Capacitar per manejar diferents situacions

2. Habilitar per a la resolució de conflictes .

3. Adquirir recursos socials per a una bona convivència

4. Tenir capacitat de decidir i actuar amb judici crític

5. Actuar amb tolerància cap a la diversitat cultural

6. Manifestar una consciència de pertinença a la cultura

7. Desenvolupament d’habilitats i destreses

8. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

f. Avaluació psicopedagògica

g. Avenç en processos d’avaluació

h. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

i. Convivència

j. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

k. Educació intercultural

l. Enfortiment del perfil en els centres educatius

m. Espais de comunicació i pasrticipació

n. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües

o. Identificació de necessitats educatives

p. Millora de competència comunicativa com a matèria transversal

q. Xarxes de treball intercentres

9. Suport als alumnes un cop superat el curs

#3 Continguts de l’activitat:

1) Conceptualització d'habilitats socials

1.a. Punts claus sobre habilitats socials

1.b. Quines són les habilitats socials bàsiques

1.c. Com s'adquireixen les habilitats socials

1.d. Problemes provocats per la manca o escàs desenvolupament d'habilitats socials

1.e Pautes per al desenvolupament de les habilitats socials


2) Conceptualització sobre comunicació verbal

2.a. Tipus de comunicació

2.b. Elements que intervenen en la comunicació

2.c. Interferències en la comunicació

2.d. Altres tipus de comunicació : llengua de signes


3) Conceptualització sobre comunicació no verbal

3.1. Tipus de comunicació

3.2. Interferències en la comunicació no verbal

3.3. La comunicació escrita

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1.    El Curs d'Avicultura pretén oferir a l'alumne les eines bàsiques per al desenvolupament d'una activitat agropecuària basada en l'avicultura , oferint les principals pautes per poder instal · lar i mantenir una productivitat eficient d'ous i / o carn d'avifauna .

2.    La temàtica que es desenvolupa en el Curs està enfocada a la productivitat Avícola a l'Àfrica Subsahariana , per tant , tenint en compte les limitacions en infraestructures i recursos , i el medi ambient . L'ecologia és el nostre eix de base .

3.    Conèixer el procés de cria i desenvolupament de les aus de corral per a la producció de cane i ous destinats a consums humà .

4.    Importància de l'avicultura per al desenvolupament

5.    • Conèixer les característiques biològiques i històriques del pollastre , el gall dindi , l'ànec , la perdiu , etc .

6.    • Conèixer com s'alimenten i les condicions en què viuen durant la seva estada a la granja .

7.    • Distingir les diferents races de gallines i saber si són apropiades per produir ous o carn .

8.    • Conèixer les diferents parts del pollastre destinades al consum de carn .

9.    • Conèixer el valor nutricional i per a la salut de la carn de pollastre i dels ous .

10.                 • Saber com es realitza el procés de sacrifici , anàlisi , distribució i venda de la carn de pollastre i els ous .

11.                 • Observar l'evolució de l'avicultura i del consum de pollastre al llarg del temps .

12.                 • Conèixer diverses formes culinàries d'utilització del pollastre .

13.                 • Cicles biològics dels principals tipus de producció avícola

14.                 • Conèixer els paràmetres nutricionals , comercials i de seguretat dels diferents productes avícoles

15.                 • Conèixer i identificar els òrgans , aparells o parts de les aus i el seu funcionament intern .

16.                 • Aprendre el nom i característiques de les espècies i races més comuns .

17.                 • Adquirir nocions bàsiques sobre la reproducció i incubació dels ous que permetin l'èxit en l'obtenció de cries o bé només, ous .

18.                 • Diferenciar entre avicultura ecològica i industrial .

19.                 • Conèixer les instal · lacions i equips més importants que s'utilitzen en l'avicultura industrial .

20.                 • Saber el camí del processament i comercialització del producte obtingut .

21.                 • Conèixer i estudiar les diferents patologies relacionades amb les aus domèstiques .

22.                 • Conèixer la dieta i els requeriments nutricionals dels animals de ploma .

23.                 • Saber els factors que condicionen la producció dels ous .

24.                 • Conèixer com es controla la qualitat dels ous al laboratori .

25.                 • Saber els factors que condicionen la producció i la qualitat de la carn .

26.                 • Conèixer com es controla la qualitat de la carn al laboratori i quines normes de comercialització i qualitat existeixen actualment .

27.                 • Conèixer les característiques de les diverses aus de corral .


28.                 • Saber els diferents mètodes de cria i alimentació d'aquestes aus.


29.                 • Reconèixer les diferents races de gallines destinades a produir carn i diferents races destinades a posar ous .


30.                 • Conèixer les caraterístiques nutricionals de la carn de pollastre i dels ous


31.                 • Entendre el procés de sacrifici , distribució , venda i consum de la carn d'au i ous .


32.                 • Aconseguir aplicar tots els coneixements apresos per ser capaç de realitzar un projecte eficient , productiu i respectuós amb el medi ambient i els animals .


33.                 • Conèixer la manera d'obtenir un producte de qualitat .


34.                 Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Coordinació de centres

b.    Direcció i lideratge en centres públics

c.     Formació específica del professorat de formació professional

d.    Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e.     Integració en projectes internacionals

f.      Plans educatius comunitaris

35.                 Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Tot poble té dret a alimentar-se adequadament , sempre respectant l'entorn, la cultura i el medi ambient . L'agricultura sostenible i l'ecologia són dues de les bases més importants d'aquest curs . També aprendran conceptes relacionats amb la ramaderia , la pesca .

2. • Definir Agronomia i Alimentació

3. • Conèixer tècniques de cultiu

4. • Analitzar el sector rural en tots els seus àmbits

5. • Examinar una alimentació saludable

6. • Arribar a l'autonomia personal

7. • Estudiar el sector productiu

8. • Oferir a l'alumne les bases per al coneixement i desarrollode una agricultura sostenible .

9. • Aprendre els conceptes bàsics de fitotècnia , edafologia , clima , patologies i cultius per als climes càlids secs : clima desèrtic i clima tropical sec .

10. • Adquirir els conceptes científics , teòrics i fitotècnics , necessaris per dur a terme activitats agrícoles que siguin rendibles , productives i satisfactòries en funció del sòl, del clima , i altres factors .

11. • Diferenciar entre els diferents tipus de cultius (extensiu i intensiu) .

12. • Conèixer el fonament de la rotació de cultius .

13. • Conèixer diferents tipus de granges animals , des de les instal · lacions més senzilles fins a les més avançades tecnològicament .

14. • Conèixer els processos i tècniques que conformen l'apicultura .

15. • Conèixer els diferents tipus de pesca ( arts , xarxes , etc ) .

16. • Diferenciar entre l'agricultura ecològica i la familiar .

17. • Aprendre a identificar diferents tipus de plantes medicinals i alimentàries i conèixer el seu ús i propietats .

18. • Identificar algunes plantes amb propietats fitosanitàries .

19. • Conèixer els diferents mètodes utilitzats per al control de plagues .

20. • Conèixer el concepte de sobirania alimentària i les activitats relacionades .

21. • Ser capaç d'aplicar tots els coneixements apresos per dur a terme activitats agrícoles , ramaderes , o pesqueres , que suposen l'obtenció d'aliments ben a gran escala oa escala reduïda o familiar .

22. • Ser conscient de l'impacte que suposa el desenvolupement de les activitats agrícoles , ramaderes o pesqueres en l'entorn, el medi ambient, la societat i la cultura .

23. • Ser capaç d'identificar les idees més importants i relacionades amb el curs , contingudes en vídeos i notícies de premsa d'actualitat .

24. • Ser capaç de realitzar projectes mitjançant els continguts apresos en el curs .

25. • Comunicar-se de manera efectiva sent capaços d'interaccionar .

26. • Desenvolupament i assimilació dels coneixements .

27. • Participar en activitats

28. • Saber alimentar respectant l'entorn , la cultura i el medi ambient .

29. • Agent de canvi

30. • Possibilitats per a intervenció en el sector

31. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

32. Suport als alumnes un cop superat el curs