CURS PER A LA CATALANOFONIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA / GEOGRAPHY & HISTORY / GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. Conèixer uns dels principis essencials de les cosmologies africanes: Vida, Món invisible, Comunitat, Ordre

2. Entendre  les espiritualitats i les religions tradicionals de l’Àfrica subsahariana.

3. Descobrir els fonaments espirituals de costums i tradicions africanes

4. Superar els estereotips més freqüents sobre les cultures africanes 

5. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Participació en projectes internacionals

b. Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora escolar

c. Educació intercultural

d. Xarxes de treball intercentres

e. Grups de treball interprofessionals

f. Formació com a eina de canvi

g. Enfortiment del perfil dels gestors de la formació

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Entendre les característiques particulars del concepte africà de drets humans 

2. Entendre la dignitat de la persona humana com a criteri fonamental dels drets humans a l’Àfrica

3. Descobrir els principis filosòfics que estan a la base de les teories i les pràctiques dels humans a través del món

4. Combatre els estereotips respecte a l’Àfrica

5. Conèixer la contribució de les tradicions africanes a la filosofia dels drets humans.

6. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Participació en projectes internacionals

b. Enfortiment dels projectes de convivència com a eina de millora escolar

c. Educació intercultural

d. Xarxes de treball intercentres

e. Grups de treball interprofessionals

f. Formació com a eina de canvi

g. Enfortiment del perfil dels gestors de la formació

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Identificar l’Aràbia al món, conèixer la seva història 

2. Determinar les Arts i les cultures

3. Enfocament de la regió més propera a Europa de l'Aràbia, el Maghreb 

4. Problemes i qüestions importants 

5. Què n’hi ha de primavera àrab!

6. Desenvolupament d’habilitats i destreses

7. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Capacitació i actualització acadèmica

d. Integració en projectes internacionals

e. Plans educatius comunitaris

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Convivència

h. Coresponsabilitació escola/família

i. Educació intercultural

j. Enfortiment del perfil en els centres educatius

k. Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

l. Gestió de la diversitat de l’alumnat

m. Millora de llengües estrangeres

n. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

o. Xarxes de treball intercentres

8. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer les principals teories sobre la societat humana

2. Conèixer l'evolució, el canvi i les transformacions de les societats contemporànies detectant possibles tendències.

3. Potenciar el coneixement del funcionament de les organitzacions socials

4. Desenvolupar les habilitats necessàries per a la pràctica de coneixements sociològics adquirits.

5. Dissenyar projectes d'investigació social

6. Comprendre coneixements de l'àrea de la Sociologia

7. Aplicar els coneixements de la Sociologia

8. Reunir dades i informacions per emetre judicis

9. Transmetre informacions, idees, problemes

10. Desenvolupament d’habilitats i destreses

11. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

h. Enfortiment del perfil en els centres educatius

i. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

j. Gestió de la diversitat de l’alumnat

k. Millora de la competència professional

l. Relacions amb l’entorn

m. Serveis comunitaris (voluntariat)

n. Xarxes de treball intercentres

12. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. Comprendre la importància de l'anàlisi de la realitat per elaborar polítiques públiques d'acord amb la realitat.

2. Conèixer els conceptes, elements i agents principals que intervenen el desenvolupament d'un territori

3. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats

a. Aprendre i / o millorar la capacitat d'anàlisi i síntesi de la realitat socioeconòmica d'un territori a través de diferents metodologies d'investigació

b. Aprendre tècniques i mètodes per a la planificació i gestió del desenvolupament territorial

c. Adquirir la capacitat de realitzar un pla estratègic de desenvolupament territorial

d. Autoformació

e. Grups de Treballs interprofessionals

f. Integració en Projectes Internacionals

g. Espais de participació

h. Espais de comunicació

i. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

j. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d'1 territori

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 


1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

b. Disseny de projectes col·lectius per a eradicar la discriminació 

c. Educació intercultural 

d. Formació permanent necessària en centres públics (actualització)

e. Gestió de la diversitat de l’alumnat 

f. Integració en projectes internacionals

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Comprendre la importància de l'anàlisi de la realitat per elaborar polítiques públiques d'acord amb la realitat. 

2. Conèixer i aplicar l'eina de Sistemes d'Informació Geogràfica en la modelització del territori 

3. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Aprendre i / o millorar la capacitat d'anàlisi i síntesi 

b. Introduir els sistemes d'informació geogràfica en l'anàlisi d'un territori. 

c. Aprendre tècniques i mètodes per a la creació d'un model de desenvolupament territorial 

d. Adquirir la capacitat de realitzar un model integral territorial 

i. Autoformació 

f. Grups de Treballs interprofessionals 

g. Integració en Projectes Internacionals 

h. Espais de participació 

i. Espais de comunicació 

j. Treball en xarxa per a projectes comunitaris 

k. Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d'1 territori


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Identificar i analitzar el fenomen migratori.

2. Observar el posicionament de la Unió Europea davant els fenòmens.

3. Analitzar l'impacte migratori quantitativament: personals, familiars, econòmics, ...

4. Conèixer els principals aspectes del marc legal nacional i internacional sobre migració, asil i estrangeria.

5. Valorar la permissivitat o intolerància de la migració irregular en diferents sistemes polítics.

6. Comprendre conceptes i utilitzar el vocabulari adequat relacionats amb la migració irregular. 

7. Conèixer el marc jurídic comunitari i internacional.

8. Conèixer els fets i processos, esdevinguts; observar les conseqüències i plantejar accions reflexivament.

9. Aplicar el conjunt de valors i actituds personals, que conformen la identitat, amb sentit crític, i poder afrontar situacions socials relacionades amb la migració irregular.

10. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Convivència

h. Coresponsabilitació escola/família

i. Educació intercultural

j. Enfortiment del perfil en els centres educatius

k. Formació per a l’excel·lència en centres

l. Gestió de la diversitat de l’alumnat

m. Intervenció educativa en aules d’acollida

n. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

o. Xarxes de treball intercentres

11. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Comprendre l'organització espacial del sistema econòmic. 

2. Conèixer la dinàmica dels diferents sistemes econòmics. 

3. Conèixer els efectes espacials de la globalització econòmica. 

4. Conèixer i comprendre les tendències actuals espacials de les activitats econòmiques. 

5. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Coneixement aplicat dels sistemes econòmics en el territori 

b. Criteris d'avaluació de l'impacte territorial de les activitats econòmiques. 

c. Comprensió del paper de la geografia econòmica en el desenvolupament territorial.


3 Continguts de l’activitat:

1. Marc conceptual de la Geografia Econòmica 

2. Organització espacial del sistema econòmic 

3. Efectes espacials de la globalització econòmica 

4. Tendències actuals de les activitats econòmiques sobre l'espai territorial.

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer i interpretar el paper del turisme dins dels diferents escenaris territorials. 

2. Capaç d'oferir alternatives de desenvolupament basades en el turisme. 

3. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Aprendre i / o millorar la capacitat d'anàlisi i síntesi a través de diferents metodologies d'investigació. 

b. Conèixer i interpretar la interacció i articulació del medi natural amb l'àmbit social i humana dins del territori 

c. Adquirir la capacitat de realitzar un diagnòstic territorial turístic dins d'un marc territorial concret.


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat

1. Valorar l'acció i la manera de transport més sostenible tenint les variables i conceptes estudiats. 

2. Analitzar els fluxos de transport de persones i béns, urbans i interurbans. 

3. Analitzar la intervenció en l'espai públic com a conseqüència d'una solució de transport. 

4. Identificar els agents que intervenen, les seves funcions i necessitats en una gestió de mobilitat. 

5. Comprendre conceptes i utilitzar el vocabulari adequat relacionat amb la geografia del transport 

6. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Comprendre el sistema de la realitat territorial local, regional i global des del transport. 

b. Conèixer la interacció de l'home amb el medi físic per entendre la complexitat del món en què viu 

c. Entendre la importància d'adquirir la consciència ecològica i aplicar un conjunt de valors i actituds a les interrelacions de persones, a la seva mobilitat i sobre el transport de béns.


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Comprendre els diferents conceptes relacionats amb la geografia subjectiva 

2. Interpretar i elaborar mapes subjectius 

3. Analitzar l'espai urbà i rural 

4. Analitzar el paisatge irreal com a experiència viscuda 

5. Conèixer la percepció de l'espai des d'altres ciències complementàries 

6. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Interpretació i elaboració de mapes mentals. 

b. Confecció d'entrevistes i enquestes amb resposta subjectiva 

c. Analitzar la informació de la percepció ciutadana i extreure conclusions efectives 

d. Elaboració d'un treball sobre la percepció de l'espai públic


3 Continguts de l’activitat:

1. Conceptes i origen de la Geografia de la percepció 

2. Mètodes i tècniques d'anàlisi qualitativa i quantitativa 

3. Mètodes i tècniques de representació cartogràfica de l'espai subjectiu: anàlisi espacial 

4. Aplicació pràctica de la Geografia de la percepció sobre el territori i la seva interacció - integració amb altres disciplines.

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer els recursos naturals d'Àfrica 

2. Conèixer els sistemes polític i socioeconòmics d'Àfrica 

3. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Criteris d'anàlisi de la realitat d'un territori des del punt de vista crític i des de diverses perspectives. 

b. Criteris per a la presa de decisions. 

c. Comprensió de l'evolució dels països desenvolupats basant-països com Àfrica. 

d. Comprensió de la realitat econòmica i social a nivell internacional


#3 Continguts de l’activitat:

1. El marc natural d’Àfrica

2. Coneixement de la realitat històrica d’Àfrica.

3. Anàlisis territorial de la realitat socioeconòmica i cultural d’Africa


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 


1. Adquisició de coneixements

2. Identificar i analitzar el dret internacional dels drets humans

3. Breu història del naixement dels DDHH

4. Analitzar similituds i diferències entre el DIH i el dret internacional dels drets humans.

5. Observar el posicionament de la Unió Europea davant els DDHH

6. Analitzar el compliment dels drets humans i el DIH

7. Conèixer els principals aspectes del marc legal nacional i internacional sobre els drets humans.

8. Valorar la permissivitat de l'incompliment dels DIH en diferents sistemes polítics.

9. Comprendre els conceptes i utilitzar el vocabulari adequat relacionats amb el DIH

10. Comprendre que el dret ha de protegir les víctimes quan els intents per evitar les guerres han fracassat

11. Conèixer com es protegeix a les víctimes en els conflictes, regulació d'armes, presoners de guerra

12. Conèixer el marc jurídic comunitari i internacional DIH

13. Conèixer els fets i processos, esdevinguts; observar les conseqüències i plantejar accions reflexivament

14. Aplicar el conjunt de valors i actituds personals, que conformen la identitat, amb sentit crític, i poder afrontar situacions socials relacionades amb el DIH

15. Desenvolupament d’habilitats i destreses

16. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

17. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Conèixer la història i tradicions del poble català.

2. Respectar els dialectes i fomentar-ne l’ús.

3. Conèixer les festes i patrones tradicionals.

4. Saber localitzar les cançons tradicionals segons les etapes evolutives.

5. Respectar la cultura catalana.

6. Fomentar la cultura catalana.

7. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Acció tutorial 

b. Compromís cívic cap a la ciutadania 

c. Convivència

d. Coordinació de centres

e. Coresponsabilitació escola/família

f. Educació intercultural 

g. Integració en projectes internacionals

h. Plans educatius comunitaris

i. Gestió de la diversitat de l’alumnat

j. Intervenció educativa en aules d’acollida

k. Millora en llengua

l. Orientació personal

m. Xarxes de treball intercentres

8. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Conèixer i interpretar el paper de la utilització d'un SIG dins dels diferents escenaris territorials, en concret, en un procés de presa de decisions sobre un problema determinat. 

2. Conèixer els SIG i importància de les seves eines a través de la utilització de programaris lliures. 

3. Aplicació pràctica de Coneixements i Habilitats 

a. Aprendre i / o millorar la capacitat d'anàlisi i síntesi a través de diferents metodologies d'investigació. 

b. Conèixer i interpretar la interacció i articulació del medi natural amb l'àmbit social i humana dins del territori amb eines SIG 

c. Adquirir la capacitat de realitzar un diagnòstic territorial dins d'un marc territorial concret amb eines SIG.


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Convivència

h. Educació intercultural

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Espais de comunicació i participació

k. Grups de treball interprofessionals

l. Tractament integrat de la comprensió lectora

m. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

n. Xarxes de treball intercentres

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS2 Objectius de l’activitat: 

1. Identificar, analitzar i representar a diferents escales espai-temporals, els processos i esdeveniments de la història d'Àfrica

2. Entendre les causes dels conflictes africans al llarg de la història, la seva repercussió en el present; valorant la necessitat de trobar solucions dialogades als problemes.

3. Observar la vigència dels valors democràtics i dels drets humans, en les societats africanes.

4. Comprendre la multicausalitat de la globalització i les seves conseqüències, al continent africà.

5. Descriure els diferents processos d'urbanització de les societats africanes i la seva evolució a través de la història.

6. Entendre la importància de la contribució de l'Àfrica en la Història Universal

7. Comprendre la realitat contemporània d'una societat diversa.

8. Conèixer els fets i processos, esdevinguts; observar les conseqüències i plantejar accions reflexivament.

9. Aplicar el conjunt de valors i actituds personals, que conformen la identitat, amb sentit crític.

10. Desenvolupament d’habilitats i destreses

11. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres i enfortiment del perfil en els centres educatius

b. Transferència de formació 

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Integració en projectes internacionals

e. Plans educatius comunitaris

f. Capacitació i actualització acadèmica

g. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

h. Educació intercultural

i. Formació professionalitzadora en centres públics

j. Millora de llengües estrangeres

k. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

l. Xarxes de treball intercentres

12. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


2 Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Convivència

g. Educació intercultural

h. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Gestió de la diversitat de l’alumnat

k. Grups de treball interprofessionals

l. Millora en l’aplicació de coneixements

m. Tractament integrat de la comprensió lectora

n. Xarxes de treball intercentres

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 ALLER AUX CONTENUSObjectius de l’activitat:

1.    Conèixer els fonaments generals de la historia medieval, el temps cronològic (segles V al XV), i en l’espai europeu i pròxim orient islàmic; així com el vocabulari propi de la matèria

2.    Comprendre la significació de Bizanci, l’Islam i el cristianisme, la seva evolució, les seves interrelacions culturals i econòmiques.

3.    Entendre que la historia medieval és un període de la historia humana, no estrictament europeu.

4.    Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat. Comprendre els elements bàsics de les manifestacions artístiques i culturals dins el seu context.

5.    Estudiar els mecanismes que porten a els trets culturals, socials, econòmics, i polítics que duen a la formació dels estats de l’europa moderna, i la seva vinculació amb la nostra realitat actual.

6.    Desenvolupament d’habilitats i destreses expressant i comunicant els continguts de la matèria de forma personal i creativa.

7.    Comprendre, definir i explicar el significat dels conceptes principals de la història medieval, i explicar el canvi de significació d'un mateix concepte al llarg del temps.

8.    Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.

a.    Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.

b.    Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions

c.     Capacitació i actualització acadèmica

d.    Capacitat crítica i autocrítica

e.     Coresponsabilitació escola/família

f.      Educació intercultural

g.    Enfortiment del perfil en els centres educatius

h.    Elaboració de propostes d’intervenció educativa

i.      Espais de comunicació i participació

j.      Gestió de la diversitat de l’alumnat

k.    Formació per a l’excel·lència en centres

l.      Treball en xarxa per a projectes comunitaris

m.  Xarxes de treball intercentres

9.    Suport als alumnes un cop superat el curs