CURS PER A LA CATALANOFONIA

LENGUAS Y LITERATURA / LANGUAGES & LITERATURE / LANGUES ET LITTÉRATURE
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Histoire des Fang-Beti et de la langue Fang-Beti : leur origine, leur généalogie et leur migration depuis la période de Jésus Christ qui selon l’histoire, était un Fang-Beti puisque descendant des Juifs et des Falasha. Maîtrise du Fang-Beti.

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

Seguiment per les diferents etapes, corrents, moviments, tendències i autors de la literatura espanyola de l'edat mitjana fins a l'edat contemporània. La literatura en llengua castellana des del començament ha estat considerada com a art, llegat de la cultura espanyola.

Actualment, aquest esperit inicial segueix en voga, d'aquí la importància d'adquirir coneixements que ens dirigeixin a considerar-la com a tal. El seu estudi és molt ampli i aquest curs donarà les nocions inicials per seguir en formació contínua desenvolupant-la.

1. Despertar el gust i interès per la literatura com a font d'enriquiment cultural i com a activitat lúdica i plaent.

2. Descobrir per què els clàssics romanen i passen a ser part de la nostra herència cultural.

3. Valorar la literatura com a document per a l'estudi d'altres matèries, com la Història, l'Art, la Música ...

4. Connectar amb l'actualitat literària: novetats, efemèrides, premis literaris ...

5. Connectar amb l'actualitat literària: novetats, efemèrides, premis literaris ...

6. Afavorir la lectura crítica, la creativitat literària i el respecte cap a les opinions dels altres.

7. Reflexionar sobre els lligams entre el cinema, la música i la literatura

8. Aprofitar el valor de les TIC per facilitar la recerca i ampliació de la informació i com a eina d'un aprenentatge autònom.

9. Adquirir coneixements de la cultura espanyola a través de l'art de les lletres.

10. Potenciar la lectura de llibres en llengua espanyola.

11. Autonomia i iniciativa personal.

12. Competència digital.

13. Competència lingüística.

14. Competència social i ciutadana.

15. Competència per aprendre a aprendre.

16. Capacitat per mantenir una actitud professional ètica i compromesa en el marc d'una concepció social responsable i de respecte.

17. Capacitat per analitzar, avaluar i sintetitzar textos i discursos de diferents tipus, utilitzant tècniques apropiades d'anàlisi

18. Desenvolupament d’habilitats i destreses

19. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Educació intercultural

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Espais de comunicació i participació

k. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

l. Millora de lectura

m. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

n. Xarxes de treball intercentres

20. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

Recorregut per la literatura catalana, coneixent els moviments, les tendències, els autors més reconeguts i les principals obres literàries de l’Edad Mitjana fins les acaballes del segle XX.


1. Valorar les llengües com a instruments d’accés a l’oci i al plaer estètic.

2. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris, i interpretar-los d’acord amb els diferents contextos històrics i socials.

3. Potenciar la imaginació i l’abstracció, per descobrir la literatura com a via d’interpretació del món i de la vida.

4. Aprofitar el valor de les TIC per facilitar la recerca i l’ampliació de la informació i com a eina d’un aprenentatge més autònom.

5. Connectar amb l’actualitat literària per establir relacions amb els moviments anteriors.

6. Autonomia i iniciativa personal.

7. Competència comunicativa.

8. Competència estètica i literària.

9. Competència intercultural.

10. Competència en la recerca i en el tractament de la informació.

11. Competència social i ciutadana.

12. Competència aprendre a aprendre.

13. Desenvolupament d’habilitats i destreses

14. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats


a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Capacitació i actualització acadèmica

f. Compromís cívic cap a la ciutadania

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Educació intercultural

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Espais de comunicació i participació

k. Formació per a l’excel·lència en centres educatius

l. Millora de lectura

m. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

n. Xarxes de treball intercentres


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b.    Gestió de la diversitat de l’alumnat

c.     Formació lingüística del professorat

d.    Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e.    Convivència i serveis comunitaris (cooperació)

f.      Intervenció educativa en aules d’acollida

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet portuguès i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua portuguesa

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua portuguesa

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

d. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

e. Formació en llengües pròpes o plurilingüisme

f. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet lingala i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua lingala

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua lingala

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Formació lingüística del professorat

d. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e. Convivència i serveis comunitaris (cooperació)

f. Intervenció educativa en aules d’acollida

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Comunicar  en situacions senzilles que requereixen intercanvi d’informacions sobre temes familiars i comuns 

b. Descriure aspectes del propi entorn i expressar necessitats immediates

c. Comprendre frases i expressions d’ús comú

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua italiana

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

c. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

d. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet ioruba i la seva fonologia per iniciar-se en la seva

lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua ioruba

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua ioruba

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Formació lingüística del professorat

d. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e. Convivència i serveis comunitaris (cooperació)

f. Intervenció educativa en aules d’acollida

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS
Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet francès i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua francesa

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua francesa

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

d. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

e. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

f. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

  1.  Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que possibiliti la interacció habitual i normal amb parlants nadius.
  2.  Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes (pot descriure, pot narrar, pot donar instruccions, pot argumentar, pot explicar, pot elaborar escriptura creativa…) i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
  3. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. 


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectivos de la actividad:

1.Adquisición de conocimientos:

            a. Adquirir vocabulario básico

            b. Comprender los fundamentos básicos de la morfosintaxis

2. Desarrollo de habilitades y destrezas:

a. Comprender cualquier conversación entre hablantes nativos sobre temas no especializados, en registro estándar. 

             b. Entender textos literarios de autores espanyoles.

             c. Intervenir en conversaciones, debates, etc, adaptando al registro requerido

             d. Exponer oralment un tema con claridad y coherencia

             e. Reproducir oralmente relatos de otras personas

3. Aplicación práctica de conocimientos y habilitades

             a.Facilitación del aprendizaje de lenguas románicas

             b. Formación lingüística del profesorado

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet wòlof i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua wòlof

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua wòlof

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Formació lingüística del professorat

d. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e. Convivència i serveis comunitaris (cooperació)

f. Intervenció educativa en aules d’acollida

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet anglès i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua anglesa

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua anglesa

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

d. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

e. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

f. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet romanès i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua romanesa

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua romanesa

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

d. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

e. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

f. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

1.Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet occità i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua occitana

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2.Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua occitana

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3.Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Millora en l’aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

d. Facilitació de l’aprenentatge d’altres llengües romàniques

e. Formació en llengües pròpies o plurilingüisme

f. Formació lingüística del professorat

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer l’alfabet mandinga i la seva fonologia per iniciar-se en la seva lectoescriptura

b. Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua mandinga

c. Comprendre els fonaments bàsics de morfosintaxi del nom i el verb

2. Desenvolupament d’habilitats i destreses

a. Desenvolupar destreses en l’escriptura i en la lectura de textos senzills

b. Contactar amb el lèxic i les expressions de la llengua mandinga

c. Transmetre o utilitzar en l’aula els coneixements adquirits

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Educació intercultural i relacions amb l’entorn

b. Gestió de la diversitat de l’alumnat

c. Formació lingüística del professorat

d. Formació en llengües estrangeres o plurilingüisme

e. Convivència i serveis comunitaris (cooperació)

f. Intervenció educativa en aules d’acollida

4. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Adquisició de coneixements

a. Conèixer el vocabulari bàsic sanitari.         

b. Conèixer les estructures bàsiques per a portar a terme una conversació.

c. Conèixer el sistema sanitari d’altres països.

2.  Desenvolupament d’habilitats i destreses

             a. Desenvolupar destreses en la parla sobre temes sanitaris

             b. Entendre textos i documents de tipus sanitari

3. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

             a. Formació en llengües estrangeres d’àmbit específic

             b. Formació lingüística del professorat

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


OBJETIUS D’APRENENTATGE

L'objectiu final de l'acció formativa serà: Dotar l'alumne de coneixements que li permetin entendre i mantenir una conversa en anglès en l'àmbit comercial i facilitar així la seva incorporació al món comercial o millorar les seves possibilitats de desenvolupament en el mateix, alhora que es facilita la renovació i formació del sector. Els objectius instrumentals associats a aquest objectiu general són: -Oferir una visió general del que és i representa en el funcionament diari d'una empresa comercial la utilització de l'anglès i la seva repercussió en les diferents operacions comercials. -Proporcionar coneixements pràctics que permetin a l'alumne desenvolupar-se amb soltesa en la pràctica de l'anglès comercial, de manera que siguin directament aplicables en la seva futura incorporació al sector. -Aconseguir una implicació de l'alumne tant a nivell de coneixement com vocacional.