CURS PER A LA CATALANOFONIA

SALUD / HEALTH / SANTÉ
CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1) Saber aplicar les diferents tècniques d’investigació social a l’àmbit de les ciències i les lletres.

2) Saber trobar la hipótesis.

3) Saber trobar la mostra i les fonts.

4) Saber escollir el tipus de treball segons es tracti de l’àrea de ciències o de   lletres.

5) Saber preparar un qüestionari com a tècnica d’investigació social quantitativa.

6) Saber preparar una entrevista o una història de vida com a tècnica d’investigació qualitativa.

7) Saber processar els resultats obtinguts.

8) Saber interpretar els resultats obtinguts.

9) Saber estructurar un treball d’investigació i les seves parts.

10)Aplicació pràctica de coneixements i habilitats:

a. Capacitació i actualització acadèmica

b. Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c. Coordinació de centres

d. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

e. Disseny de la transferència de formació

f. Enfortiment del perfil en els centres educatius

  11)Suport als alumnes un cop superat el curs.


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1. Conèixer i analitzar diferents mètodes de relaxació.

2. Fomentar els ambients i la música per a les tècniques de relaxació.

3. Informar sobre els beneficis de les tècniques de relaxació.

4. Saber realitzar sessions de relaxació en diferents contextos.

5. Desenvolupament d’habilitats i destreses

6. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Formació específica del professorat de formació professional

d. Formació inicial en direcció i lideratge de centres públics

e. Integració en projectes internacionals

f. Plans educatius comunitaris

7. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1. Introducció dels conceptes relacionats amb la violència de gènere.

2. Apropament a la realitat social que viuen moltes famílies tant a Espanya com a l'Àfrica.

3. Aprenentatgedelespautesdelsprogramesdesenvolupatstantpera maltractades com per a maltractadors.

4. Acostament a les causes i conseqüències de la violència de gènere. Per què es produeix i quines conseqüències té.

5. La violència de gènere en el nostre país i a l’Àfrica.

6. Quinessónlespossiblessolucionsdutesaterme

7. Desenvolupamentd’habilitatsidestreses

8. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Compromís cívic cap a la ciutadania

f. Convivència

g. Coresponsabilitació escola/família

h. Educació intercultural

i. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

j. Formació de persones adultes

k. Funciótutorial

l. Identificació de necessitats educatives m. Salut docent

n. Serveis comunitaris (voluntariat)

9. Suport als alumnes un cop superat el curs


CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat: 

1. Aclarir conceptes de la psicologia i la psicologia social .

2. Conèixer les branques principals de la Psicologia .

3. Identificar les principals teories de la personalitat .

4. Conèixer les eines existents per detectar les trastorns de personalitat d'una determinada persona .

5. Realitzar una aproximació a les emocions i frustracions de les persones

6. Saber raonar en què consisteix l'estrès laboral

7. Discriminar i valorar la psicologia com la ciència de la conducta i dels processos mentals

8. Desenvolupar coneixements bàsics de psicologia bàsica i social .

9. Saber identificar diferents trastorns de la personalitat

10. Desenvolupament d’habilitats i destreses

11. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Acció tutorial

f. Avaluació psicopedagògica

g. Avenç en processos d’avaluació

h. Elaboració de propostes d’intervenció educativa

i. Enfortiment del perfil en els centres educatius

j. Formació com a eina de canvi cap a l’èxit escolar

k. Funció tutorial

l. Intervenció educativa en trastorns de conducta

m. Salut docent

n. Xarxes de treball intercentres

12. Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

1) Relacionar els diferents nutrients i components dels aliments amb la funció que desenvolupen en l'organisme, l'aportació diària necessària, els aliments en què es troben i les recomanacions dietètiques del seu consum.

2) Identificar la composició i les característiques dels aliments, a partir de taules de referència.

3) Identificar el tipus i la proporció de glúcids, lípids i proteïnes dels aliments, les seves propietats nutritives i l'aportació vitamínica i mineral que donen, a partir de taules de composició d'aliments i altres valors de referència.

4) Classificar els aliments segons la seva composició, criteris nutricionals, dietètics, d'estacionalitat i d'altres.

5) Relacionar els diferents additius d'ús alimentari amb la seva composició, funció i normativa d'utilització.

6) Relacionar els diferents aliments amb les condicions de conservació i els criteris que cal aplicar en la seva compra.

7) Seleccionar taules de composició d'aliments i valors de referència que cal utilitzar segons l'anàlisi dietètica o nutricional que s'ha de realitzar, i els criteris d'aplicació i ús establerts.

8) Calcular la despesa energètica i la ingesta calòrica de referència d'un individu, tenint en compte les seves característiques fisiològiques, personals i antropomètriques, a partir de fórmules establertes.

9) Determinar les necessitats nutricionals d'individus segons les característiques personals (edat, sexe, nivell d'activitat física) i dades d'estudis somatomètrics, a partir de la utilització de taules i valors de referència

10) Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a) Coordinació de centres

b) Direcció i lideratge en centres públics

c) Coresponsabilitació escola/família

d) Formació de persones adultes

e) Integració en projectes internacionals

f) Intervenció educativa en aules d’acollida

g) Millora en l’aplicació d’habilitats

h) Xarxes de treball intercentres

11) Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat:

1.    Relacionar els diferents additius d’ús alimentari amb la seva composició, funció i normativa d’utilització.

2.    Relacionar els diferents aliments amb les condicions de conservació i els criteris que cal explicar en la seva compra

3.    Calcular la despesa energètica i la ingesta calòrica de referència d’un individu, tenint en compte les seves característiques fisiològiques, personals i antropomètriques, a partir de fórmules establertes

4.    Seleccionar els aliments que han de formar part d’una dieta equilibrada que s’adapti a les necessitats nutritives i a les característques socioculturals i econòmiques de l’individu o col·lectiu, segons la seva composició, funció i origen, el tipus de nutrients que aporta i els criteris

5.    Relacionar els aspectes higiènics i d’estil de vida saludable amb els seus efectes sobre la prevenció de malalties

6.    Entendre el concepte de salut i de malaltia

7.    Identificació d’òrgans, sistemes i aparells

8.    Localització en models o làmines anatòmiques

9.    Descripció de les seves caracterítiques

10.  Anàlisi de les relacions amb d’altres òrgans o estructures

11. Identificació de la funció

12. Conèixer malalties que afecten a diferents aparells del nostre cos

13. Coneixement dels nutrients necessaris per a la nostra salut

14. Utilització de taules nutricionals i d’aliments

15. Confecció de les dietes

16. Càlcul de les necessitats energètiques

17. Identificació de les conductes correctes per a una higiene i prevenció de malalties correcta

18. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Integració en projectes internacionals

c. Plans educatius comunitaris

d. Capacitació i actualització acadèmica

e. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

f. Direcció i lideratge en centres públics

g. Enfortiment del perfil en els centres educatius

h. Formació per a l’excel·ència en centres de formació professional

i. Grups de treball interprofessionals

j. Formació professionalitzadora en centres públics

k. Salut docent

l. Treball en xarxa per a projectes comunitaris

m.  Treball en xarxa per a una acció entre agents educatius d’un territori

Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURS


Objectius de l’activitat:

 

1.    Relacionar les funcions vitals del cos humà amb la fisiologia dels diferents sistemes i aparells que hi intervenen.

2.    Relacionar les característiques anatòmiques dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb les seves funcions.

3.    Identificar els òrgans i les estructures que componen els diferents sistemes i aparells del cos humà, a partir de les seves característiques morfològiques.

4.    Relacionar els òrgans i les estructures dels diferents sistemes i aparells amb la funció que realitzen.

5.    Relacionar les principals malalties i altres alteracions dels diferents sistemes i aparells del cos humà amb la seva etiopatogènia i manifestacions.

6.    Interpretar les bases de la semàntica mèdica i de les principals malalties.

7.    Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a.    Capacitació i actualització acadèmica

b.    Comunitats d’aprenentatge per a l’èxit educatiu de tothom

c.     Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

d.    Enfortiment del perfil en els centres educatius

e.     Integració en projectes internacionals

f.      Plans educatius comunitaris

8.    Suport als alumnes un cop superat el curs

CURSOS PER A LA CATALANOFONIA


 VEURE FITXA DE CURSObjectius de l’activitat: 

Cal cobrir les necessitats reals dels pacients ancians. El confort, la qualitat de vida són ara les fites a aconseguir, sent els mateixos pacients i no les seves malalties els veritables protagonistes. Però perquè aquestes necessitats siguin cobertes apropiadament cal una formació adequada atès que la manca de coneixements sobre com aconseguir una millor qualitat de vida per als pacients sans i dependents suposa una greu mancança en els professionals sanitaris. Per aquesta raó s'ha elaborat el present curs que pretén facilitar a l'alumne els coneixements necessaris sobre l'ancià, les seves malalties i dolències, i les cures a seguir en cada cas, sense oblidar el seu estat psíquic i social.


1. Conèixer les cures i intervenció necessàries en les persones grans.

2. Fomentar la salut i prevenir la malaltia.

3. Intervenir en la qualitat de vida de les persones grans.

4. Reforçar coneixement general de la fisiopatologia de l'envelliment, diagnòstic i prevenció.

5. Identificar canvis estructurals i funcionals que es produeixen en l'envelliment a nivell físic, psíquic i social.

6. Desenvolupament d’habilitats i destreses

7. Aplicació pràctica de coneixements i habilitats

a. Coordinació de centres

b. Direcció i lideratge en centres públics

c. Integració en projectes internacionals

d. Plans educatius comunitaris

e. Avaluació de la transferència de formació

f. Capacitació i actualització acadèmica

g. Compromís cívic cap a la ciutadania

h. Salut docent

i. Comunitats d’aprenentatge per a millorar la convivència

j. Convivència

k. Coresponsabilitació escola/família

l. Disseny d’itineraris cap a l’aula ordinària

m. Educació intercultural

n. Enfortiment del perfil en els centres educatius

o. Serveis comunitaris (voluntariat)

p. Xarxes de treball intercentres

8. Suport als alumnes un cop superat el curs

#3 Continguts de l’activitat:

1) Vida saludable en persones majors:

  Conceptes de geriatria i gerontologia

  L'envelliment: qüestions generals

  Alimentació

  Exercici físic

  descans

  Higiene

  Eradicació d'hàbits tòxics

  Manteniment de l'autoestima: comunicació

  Manteniment de les relacions socials

  Resum

2) Activitats preventives:

  Aspectes preventius generals

  Concepte de malaltia i tipus de malalties existents.

. Malalties digestives.

  Alteracions hematològiques.

Alteracions oculars i auditives.

  Malalties de l'aparell respiratori.

  Alteracions del sistema nerviós.

  Malalties renals i alteracions en el sistema urogenital.

  Malalties endocrinològiques.

  Resum

3) Activitats de millora física

  Nutrició

  Activitat física i intel · lectual

  Generar hàbits higiènics: pautes d'higiene personal, cures de la pell, ajudes personals.

  Cures bàsiques

  Cures pal · liatives

  Cures i atencions de l'ancià

  Equips de cures pal · liatives: la família.

  Equips multidisciplinaris d'atenció a la persona gran